SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2010)

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI BAĞLAMINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Nezih Metin ÖZMUTAF

Özet


ÖZET

Bu makale toplam kalite yönetiminin (TKY) temel bileşenleri bağlamında sivil toplum kuruluşlarını (STK) tartışmaktadır. Bu kapsamda, TKY’nin temel bileşenleri ve STK’ların temel niteliklerini kapsayan bir teorik model geliştirilmiştir. TKY’nin temel nitelikleri altı boyutu kapsar. Bu boyutlar liderlik, katılımcılık, sürekli gelişme / ilerleme, sürekli eğitim, önleme amaçlılık ve müşteri odaklılıktır. STK’ların temel nitelikleri ise misyonlar, vizyonlar, örgütsel ve sosyal değerler, gönüllülük, demokrasi, sürdürülebilirlik, paydaşlar, açıklık ve değerlendirilebilirlik, karsızlık, projeler, takımlar, hedef kitleler / müşteriler, özgürlük vb.dir. Bunun yanı sıra, makale kalite kavramı, toplam kalite kontrol (TKK), TKY ve TKY’nin temel unsurları, STK’lar ve kalite ilişkisi gibi önemli kalite konularını açıklamaktadır.

Anahtar Kelimler: TKY, TKY’nin temel unsurları, STK’lar

ABSTRACT

This article discusses non-governmental organizations (NGOs) in the context of basic elements of total quality management (TQM). In this context, a theoretical model was developed that takes account of basic elements of TQM and basic features of NGOs. Basic elements of TQM contain the six dimensions. These dimensions are leadership, participation, continuous improvement, continuous education, protection purposefulness and customer focus. Basic features of NGOs are missions, visions, organizational and social values, volunteerism, democracy, sustainability, stakeholders, clarity and evaluability, non profit, projects and teams, customers, freedom, etc. Additionally, this article explains important quality issues as the concept of quality, total quality control (TQC), TQM and the basic elements of TQM, NGOs and quality relationship.

Key Words: TQM, The Basic Elements of TQM, NGOs

Tam Metin: PDF