SDÜ Yaşam Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2009)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Açık Tibia Kırıklarında Sonuçlarımız

Tolga ATAY, Ahmet ÇALOĞLU, Barbaros Yakup BAYKAL, Metin Lütfi BAYDAR, Vecihi KIRDEMİR

Özet


Giriş: Bu çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Ocak 2005 - Mayıs 2007 tarihleri arasında açık tibia kırıklarında çeşitli ortopedik tedavi seçeneklerini kullandığımız hastalarımızın takip ve sonuçlarını sunmayı amaçladık.
Materyal ve Metod: Kliniğimizde 2005-2007 yılları arasında tedavi gören 50 hastanın 52 açık tibia kırıklı olgu retrospektif olarak incelendi. Olgular cinsiyet, yaş, kırık lokalizasyonu Gustillo-Andersen sınıflamasına göre dağılımları, çok parçalı, segmenter, kemik defekti ve basit kırık oluşuna göre sınıflandırılması, ilk başvuru yerleri, sinir hasarı olması ve acil girişim, elektif cerrahi, antibiyotik rejimleri ve postoperatif uygulanan tedavileri, hastanede kalış süreleri, istenen konsültasyonlar ve postoperatif enfeksiyon durumları kaydedildi.
Sonuçlar: Olgularımızın sekizi kadın, kırk ikisi erkekti. Hastalarımızın ortalama yaşı 32.7 olarak bulundu. Olgular ortalama hastanede yatış süreleri 18 gündü. Tüm hastalarımıza debridman ve irigasyon uygulanmıştır. Gustillo-Anderson sınıflamasına göre yirmi beşi Tip 1 (% 48), on beş olgu Tip 2 (% 29), on iki olgu Tip 3 (% 23) olarak sınıflandırılmıştır. Tip 1 açık tibia kırığına sahip 25 hastamız elektif opere edilmek amacıyla servisimize yatırıldı. Tip 2 açık tibia kırığına sahip 15 hastamızın beşine monolateral eksternal fiksatör (bir hastaya Kirshner teli ile birlikte), 4 hastaya kilitli intramedüller çivi, 5 hastaya sirküler eksternal fiksatör, 1 hastaya ise plak vida uygulandı. Tip 3 açık tibia kırığına sahip 12 hastamızın yedisine Kirshner teli ve monolateral eksternal fiksatör, 2 hastaya monolateral eksternal fiksatör, 2 hastaya Kirshner teli ve 1 hastaya diz altı amputasyon uygulandı. Ameliyat sonrası dönemde 9 hastada yüzeyel enfeksiyon (% 18) görüldü. Derin enfeksiyon ise 3 olgumuzda (% 6) gelişti.
Tartışma: Açık tibia kırıklarının tedavisinde zamanında debritman-irrigasyonun ve yumuşak doku örtüsünün sağlanması ile kırık iyileşmesini olumlu olarak etkileyen ortam oluşturulmaktadır. Her olgu ayrı olarak düşünülerek tedavi protokolü oluşturulmalı ve multidisipliner bir yaklaşım uygulanmalıdır.

Tam Metin: PDF