SDÜ Yaşam Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2010)

Kaudal Blokta Levobupivakaine Düşük Doz Fentanil İlavesinin Postoperatif Analjezi Üzerine Etkisi

Müge ÇELİK

Özet


Amaç Çalışmamızda, % 0.2 levobupivakain ve % 0.1 levobupivakaine 1 µg/kg fentanil ilavesinin analjezik etkinlik ve analjezi süresi üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem ASA I - II grubu, 1 - 10 yaşları arasında, 60 çocuk hasta çalışmaya dahil edildi. Premedikasyon, anestezi indüksiyonunda verilecek ilaçlar, operasyon sırasındaki sıvı tedavisi, operasyon sonrasındaki analjezi standardize edildi. Rastgele iki gruba ayrılan hastalara; Grup I’e (n=30) % 0.2 levobupivakain, Grup II’ye (n=30) % 0.1 levobupivakain ve 1 µg/kg fentanil içeren solüsyonlar kaudal yolla uygulandı.
Operasyon sırasında ve postoperatif derlenme odasında KAH, OAB, SpO2 değerleri monitorize edildi ve kaydedildi. 1 ve 5 yaş arasındaki çocuklarda CHEOPS, 6 ve 10 yaş arasındaki çocuklarda 100 mm VAS’a göre ağrı değerlendirmesi yapıldı. Anestezi, cerrahi ve analjezi süreleri, ilk idrara çıkma zamanı ve postoperatif komplikasyonlar kaydedildi, istatistiksel değerlendirimleri yapıldı.
Bulgular Demografik veriler, anestezi süreleri, cerrahi süreleri açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Postoperatif KAH, OAB verileri arasında anlamlı fark saptanmadı. Her iki grup arasında, postoperatif analjezi süreleri açısından, istatiktiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç Çalışmamızda % 0.2 levobupivakain ve % 0.1 levobupivakaine 1 µg/kg fentanil ilavesinin kaudal yolla uygulamalarında hemodinamik parametreler, analjezi etkinliği, postoperatif analjezi süreleri ve komplikasyonlar açısından fark olmadığını izledik. Lokal anestezik konsantrasyonu azaltılarak, fentanil ilavesi ile hastalarda etkin ve güvenli kaudal anestezi sağlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kaudal Blok, Levobupivakain, Fentanil, Postoperatif Analjezi
SDÜ Yaşam Dergisi 2010;1(3):11-15

Tam Metin: PDF