SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2011)

Pasif Elemanlar Eklenerek 2.4 GHz ISM Bandı Uygulamaları İçin Mikroşerit Band Geçiren Filtre Tasarımı

Mehmet Ali Belen, Adnan Kaya

Özet


Mikrodalga devre tasarımında mikroĢerit filtreler önemli bir yer tutar. MikroĢerit filtreler için yüksek performans, uygun boyut ve ucuzluk gibi ölçütler tasarım aĢamasında göz önünde bulundurulması gereken esaslardır. Bu çalıĢmada 2,42–2.56 GHz (WLAN) frekanslarında IEEE 802.11b ve IEEE 802.15.4 standartlarıyla uyumlu çalıĢan, frekans-ayarlamalı band geçiren düĢük gürültülü mikroĢerit filtre tasarımı ve ilgili ölçüm sonuçları yer almaktadır. Önerilen filtre mikroĢerit hat ve bu iki yapısı arasına yerleĢtirilen pasif elemanlardan (direnç-kondansatör) meydana gelmektedir. Pasif elemanların değerlerindeki değiĢimlere bağlı olarak, filtrenin band geçirme karakteristiği 2.42–2.56 GHz aralığında değiĢtirilebilmektedir. Devrede taban malzemesi olarak FR4 cam elyaf kullanılmıĢtır. Sonuç olarak adaptif bir band geçiren filtrede tatmin edici seviyede iyi sonuçlar elde edilmiĢtir.

Tam Metin: PDF