Yazı Gönderme

Siteden yazı gönderme

SDÜ Türk Sanatları Araştırmaları Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı kaydına gereksiniminiz var mı?
Kayıt sayfasına gidin

Site aracılığı ile yazı göndermek ve yazıyı izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazarlar için rehber

Gönderilen makale/eleştiri vb yazılarda Türkçe dil kurallarına uyulması ve çağdaş sanat terimlerinin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Yazıların dergiye gönderilmesinde metnin 15 sayfayı geçmemesi gerekir. Ayrıca internet üzerinden gönderilen yazıların bir kopyasının da sayısal olarak cd’ye kaydedilerek yayımcıya gönderilmelidir. Sayısal kopya PC word biçiminde hazırlanmalı ve editör adresine çalışmanın amacını belirten bir üst yazı ile gönderilmelidir. Editör makaleyi 2 hakeme gönderir. Makele A4 formatında, sayfanın tek tarafına, tek aralıkla, sağ, sol, alt ve üstten 2 cm aralık verilerek, 11punto halinde Times New Roman yazı karakterinde ve sayfa numaraları ile birlikte hazırlanıp, sunulmalıdır. Metin içi referanslar, dipnotlar ve kaynakça kesinlikle Dergi’nin belirlediği kurallara uymalıdır.
Metnin Düzenlenmesi

I-) Kapak ve Başlık sayfası
Başlık makalenin içeriğini yansıtmalı ve 10 kelimeyi geçmemelidir. Kapak sayfasında kısaltmaya kesinlikle yer verilmemelidir. Başlık, yazarın/yazarların isimleri, bağlı oldukları kurumlar, adres, telefon ve e-mail bilgilerine yer verilmesi gerekir. Özetler bu sayfada yer alır.
II-) Özet ve anahtar kelimeler (abstract and keywords) sayfası
a-) Özet/Abstract: Bu sayfada 150 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce özet sunulur (ikisi birlikte 300 kelimeyi geçmemelidir). Özet kısmında, ne yapıldığı, nasıl yapıldığı (araştırma türü; veri toplama ve değerlendirme süreci) ve en temel bulgu/bulgular, en temel sonuç/sonuçlar, ve gerekiyorsa, çözüm önerileri sunulur.
b-) Anahtar kelimeler/keywords: Özetten sonra en fazla dört tane anahtar kelime konmalıdır. İngilizce anahtar kelimelerde “of, at, on, in, and” gibi bağlaçlara yer verilmemelidir.
III-) Kısaltmalar
Alanda standart olmayan kısaltmalar özette ilk kullanılışında tanımlanır. Makalenin tümünde kısaltmaların tutarlı kullanılmasına dikkat edilir.
IV-) Metin sayfaları
Dergiye gönderilen makale/eleştiri vb. yazıların kendisini içerir.
Deneysel makaleler en az dört ana bölüme ayrılır: Giriş, Yöntem, Bulgular ve Sonuç. Bulgular bölümü; bulgular ve tartışma, bulgular ve değerlendirme şeklinde adlandırılabilirken; Deneysel olmayan makaleler ise en az üç ana bölüme ayrılır: Konunun gerekçeli olarak sunulduğu giriş, konunun işlendiği analiz (analiz ve değerlendirme veya analiz ve tartışma), analizle bilgi birimini ilişkilendiren Sonuç. Bu ana bölümler ve alt-bölümler araştırmanın doğasına göre farklı isimlendirilebilir. Sonuç bölümü “sonuca doğru, sonuç yerine, vb. başlıklarla adlandırılmamalıdır. Giriş bölümü konu, sorun, amaç, önem, kapsam ve sınırlılıklar, kavramsal ve işlevsel tanımlamalar gibi başlıklarla sunulabilir. Gerekiyorsa alt başlıklar konabilir. Giriş, okuyucunun konuyla doğrudan ilgisini ölçebileceği bölümdür. Dolayısıyla açık olarak ne yapıldığı belirlenmeli; yazarın ele aldığı konu/sorun ile ilgili bilgi birikimine başvurularak ne yapıldığı, amaç ve önem belirlenmelidir. Amaç “ne yapıldığı” değildir, “neyin neden” yapıldığıdır.
Giriş kısmında yazar, yazım anlayışı gereği kendiliğinden amacı ve önemi ortaya koyabilir. Ayrıca amaç ve önem cümlesi kurmaya gerek olmayabilir. Girişte ne yapıldığı gerekçelendirilir; veri toplamayla ve değerlendirmeyle ilgili tek bir kelime yazılmaz. Giriş bölümünde, gerekçelerle yapılan sunum, birbiriyle çelişkili kuramsal yapılar getirmemelidir; yani konu/sorunun kurgusunda, mutlak kuramsal tutarlılık olmalıdır; birbiriyle çelişen veya birbirine ters düşen iki kuramsal açıklamaya dayanan bir tasarım bilimsel yapıdan yoksun olduğu göz ardı edilmemelidir.
Giriş kısmından sonra çalışmanın deneysel olan ya da olmayan içeriğine göre başlık ve/veya alt başlıkları gerektirir. Bu süreçte kullanılan yöntem (çoklu kaynak tarama, göstergebilimsel ve/veya söylem çözümlemesi) hakkında bilgilere yer verilebilir. Ardından bulgular, değerlendirme ve sonuç biçiminde deneysel çalışma başlıklarla adlandırılabilir. Öte yandan deneysel olmayan bir çalışma ise konunun gerekçeli olarak sunulduğu giriş, konunun işlendiği çözümleme ve/veya ayrışım (çözümleme ve değerlendirme veya çözümleme ve tartışma), çözümleme ile bilgi birimini ilişkilendiren sonuç şeklinde metin tasarlanabilir.
V-) Dipnot
Dipnot ek bilgidir; çok zorunlu olmadıktan sonra kullanılmamalıdır. Kullanıldığında da sayfa altına numaralandırarak verilmelidir.
VI-) Metin içi kaynak gösterme
Kaynaklar, ana metin içerisinde yazar soyadları, tarih ve sayfa numaraları yazılarak verilmelidir: (Fiske, 1996:45) veya
(Alemdar ve Erdoğan, 1997:63)
Yazarın soyadının ilk harfi büyük olarak yazılmalı, soyaddan sonra virgül verilmeli ve bir vuruş boşluk bırakılmalı; tarihten sonra iki nokta üst üste koyulmalı ve boşluk bırakılmaksızın sayfa numarası yazılmalı; parantez kapatıldıktan sonra nokta ile cümle sonlandırılmalıdır.
(Bayraktaroğlu, 2004:144).
Yazarlar ikiden fazlaysa, ilk yazarın soyadından sonra “ve ark” tanımlaması kullanılmalıdır:
(Campbell ve ark. 1960: 28)
Gönderme yapılan kaynaklar birden fazlaysa, noktalı virgülle ayrılmalıdır:
(Fiske, 1996:72; Bostancı, 1995:121; Bon, 1979:3)
Metin içi kaynak örnekleri
(Aktulum, 2004)
(Bayraktaroğlu, 2005:16)
Erdoğan (2005)’a göre
(Alemdar ve Erdoğan, 2005: 71)
(Barthes, 1995:44’ten aktaran Aktulum, 2004:35)
VII-) Kaynakça
Bilindiği üzere kaynakçanın iki tür işlevi vardır. İlki çalışma sırasında yararlanılan kaynakları belirtir. İkincisi ise bu alanda okuma yapmak isteyenlerin hangi kaynaklara başvurabileceğinin göstergesidir. Dolayısıyla kaynakçada yalnızca metinde kullanılan kaynaklara yer verilir. Bir başka deyişle metin içinde kullanılmayan kaynak, kaynakçada yer almaz. Türk Sanatları Araştırmaları için önerilen kaynakça yöntemi aşağıdaki gibidir.
Kaynakçada yalnızca ana metinde gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik bir sıra izlemelidir. Bir yazarın birden çok çalışması kaynakçada yer alacaksa yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılmalıdır. Aynı yılda yapılan çalışmalar için “a, b,c...” tanımlamaları kullanılmalı ve bunlar metin içinde yapılan göndermelerde de aynı olmalıdır.
Kaynakların Düzenlenmesi
a-) Kitap
Alemdar, K. ve Erdoğan, İ., (1998). Başlangıcından Günümüze İletişim Kuram ve Araştırmaları, MY Yayınları, Ankara.
Bostancı, M. N., (1995). Toplum Kültür ve Siyaset, Vadi Yayını, Ankara.
b-) Çeviri Kitap
Fiske, J., (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş, Süleyman İrvan (çev), Ark Yayını, Ankara.

c-) Editörlü Kitaplar
Hall, S., (1999). “İdeolojilerin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü”, Medya, İktidar, İdeoloji, der. Mehmet Küçük, Bilim ve Sanat yayınları, Ankara.

d-) Makaleler
Bora, T., (2002). “Cem Uzan ve neo-Faşizmin Yeni Yüzü, Şirket Konserlerinden Partiye”, Birikim, Sayı. 162.
e-) Tezler
Kalender, A., (1998). Seçmen Tercihini Etkileyen Propaganda ve İletişim Faktörleri: Türk Seçmen Davranışı Üzerine Bir Araştırma (Konya Örneği), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sos. Bil. Enst., Ankara.

f-) Bildiriler
Tuncel, H., (1997). “Küresel Şirketler”, Yerel Medyalar, 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kong., 12-14 Kasım, Ankara.
g-) Ansiklopediler
Evren, B., (1984). “Cumhuriyetten Önce Türkiye’de Fotoğraf”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Sayı. 25, İletişim Yayıncılık, İstanbul.
h-) Web Tabanlı Makaleler
Erdoğan, İ., (1999). http://www.media.ankara.edu.tr/erdogan Dördüncü Gücün İlettiği.
Van Dijk, T., (1998). “Critical Discourse Analysis”, http://www.hum.uva.nl/~teun/cda.htm.
VII. Çizelge, Şekil vb metin içerisinde verilmelidir. Çizelge (üstte) ve şekil (altta) başlıkları 10 punto ve italik olmalıdır.

 

Başvuru için Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır. (Yazara Öneriler bölümünde bir açıklama sunulmuştur)
  2. Yazı dosyası Microsoft Word, RTF, veya WordPerfect doküman dosya biçimindedir.
  3. Eğer olanak var ise, kaynakların açık erişimi olan internet adreslerine bağlantı verilmelidir. Tüm web bağlantıları, tıklamaya hazır biçimdedir ve adresin başında http:// mutlaka bulunmaktadır. (Örnek: http://pkp.sfu.ca)
  4. Metin tek satırlı, 12 fontlu, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (URL adresleri dışında) ve tüm şekil, resim ve tablolar sonda olmaktansa metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olrak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  5. Stil ve kitaplık uygulamaları için gereksinimler, Dergi hakkında bölümündeki Yazarlara Notlar, sayfasında görülebilir.
  6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz, yazarlardan bağımsız değerlendirme sağlanması için yapmanız gerekenleri görmek için burayı tıklatınız) Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Telif Hakkı Konusunda

Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Türk Sanatları Araştırmaları dergisinde yayımlanmak üzere, …………………………………………………. başlıklı eserin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’nın 20 ve devamı maddelerinde belirtilen tüm hakları; gerektiğinde eser sahibinin/sahiplerinin eseri ticari olmayan amaçlarla çoğaltıp dağıtmasına ve esere atıf vererek eserden alıntı yapmasına izin verilmek koşulu ile, anılan yasanın 48. Maddesi uyarınca, bedelsiz ve süresiz olarak, eser sahibi/sahipleri tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne devredildiğini; eserin sahibi/sahiplerinden biri olduğumu/olduğumuzu ve anılan eser ya da içeriğiyle ilgili, üçüncü kişiler tarafından 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası uyarınca herhangi bir hak iddia edildiği veya yargı mercilerine başvurulduğu takdirde, hukuki ve cezai sorumluluğun tümünün tarafıma/ tarafımıza ait olacağını, aşağıda anılan haklarım/haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdiden beyan ve taahhüt ederim/ederiz.
Yazar (lar) İmza Tarih
1 _____________________________
2 _____________________________
3_____________________________
4_____________________________
5 _____________________________
6 _____________________________
Not:
Yukarıdaki konular dışında yazarın/yazarların hakları ayrıca saklıdır:
1. Telif hakları dışındaki patent, faydalı model, tasarım tescili hakları yazara / yazarlara aittir.
2. Yazar / Yazarlar eserin tümünü kitaplarında ve derslerinde, sözlü sunumlarda ve konferanslarında kullanabilir.
3. Yazar / Yazarlar satış amaçlı olmayan tüm kendi faaliyetleri için eseri çoğaltma hakkı vardır.
Esere ait tüm materyaller (kabul edilen veya reddedilen tüm fotoğraflar, orijinal şekiller ve diğerleri), Bilim ve Yayın kurulunca 1 (bir) yıl süreyle saklanacak ve daha sonra imha edilecektir.
Bu belge tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır. Belgenin bağımsız kopyaları farklı kuruluşlarda bulunan yazarlar tarafından imzalanabilir. Fakat bütün imzalar özgün olmalıdır.

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.ISSN: 2146-0310