SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 3 (2010)

ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINDAKİ PERFORMANSIN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

Mustafa KOÇ, Ebru YILMAZ

Özet


Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin, dünyadaki üniversiteleri sıralayan Webometric ve ARWU kuruluşlarının ölçütlerindeki performansının artırılmasına yönelik öğretim elemanlarının görüşleri araştırılmıştır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden özel durum incelemesi şeklinde tasarlanmıştır. Veriler Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’ndeki 10 öğretim elemanıyla yapılan yarı-yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmıştır. Görüşmelerden toplanan veriler, nitel araştırma analizlerinde temel olan içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bulgular üniversite sıralamalarında kullanılan her bir ölçüt altında yorumlanmıştır. Web performansı açısından, katılımcılar tarafından en sık vurgulanan konular arasında, (a) öğretim elemanlarının kişisel web sayfalarının oluşturulması, (b) ders notları, ders programları ve yayın özetlerinin İnternette yayınlaması, (c) mevcut bilimsel araştırmaların, projelerin ve laboratuarların tanıtımlarının arttırılması, (d) özel sektörle işbirliği yapılması yer almıştır. Akademik performansın arttırılması için ise, (a) makale sayılarının arttırılması, (b) kaliteli yayınların oluşturulması, (c) deneysel çalışmaların arttırılması, (d) deneylerin yapılacağı laboratuarların akredite edilmesi, (e) deneylerde çalışacak araştırma görevlilerinin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin arttırılması sıkça vurgulanan öneriler olmuştur.

Tam Metin: PDF