SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 3 (2010)

YAPAY MERMERDE KULLANILAN KUVARS VE KALSİT MİNERALLERİ

Gürkan Yücetürk

Özet


Ticari standartlara uygun boyutlarda blok verebilen, kesilip parlatılan veya yüzeyi işlenebilen ve taş özellikleri (malzeme özellikleri) kaplama taşı normlarına uygun olan her türden taş, (tortul, magmatik ve metamorfik) ticari dilde "mermer" olarak bilinmektedir. Bu tanım uyarınca kalker, traverten, kumtaşı gibi sedimanter; gnays, mermer, kuvarsit gibi metamorfik; granit, siyenit, serpantin, andezit, bazalt gibi magmatik taşlar da mermer olarak isimlendirilmektedir. Tercih edilen ve birçok yapı malzemesi içerisinde bulunan kuvars ve kalsit kendilerine özgü özellikleri ile endüstride kullanılmaktadır. Kuvarsit direnci çok, sağlam ve aşındırıcı kayaçtır. Bu nedenle öğütülmesi oldukça güç ve pahalıdır. Bu sebeple de kuvarsit üretimi, aynı kimyasal bileşimde bulunan kuvars kumu ve kumtaşından (kuvarslı gre), ayrıca daha saf olan kuvarstan, sonra tercih edilmektedir. Kalsit karbonatlı kayaçları oluşturan ve kimyasal formülü CaCO3 olan endüstriyel bir mineraldir. Çeşitli şekillerde kristalleşebilen mineral, camsı parlaklıkta ve renksiz saydam yapıdadır. Öğütüldüğünde beyaz renkli bir toz elde edilir. Kalker ya da kireç taşı olarak adlandırılan karbonatlı kayaçlar suyun doğrudan kristalleşmesi veya deniz canlılarının kabuklarının birikip sıkışması ile oluşmuştur. Öğütülmüş kalsiyum karbonat (GCC) endüstriyel mineral olarak çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu çalışmada ham madde olarak kullanılan kuvars ve kalsit minerallerinin yapay mermer teknik özellikleri ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kuvars, Kalsit, Yapay Mermer

Tam Metin: PDF