Yazı Gönderme

Siteden yazı gönderme

SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı kaydına gereksiniminiz var mı?
Kayıt sayfasına gidin

Site aracılığı ile yazı göndermek ve yazıyı izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazarlar için rehber

SDÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKESİ VE YAZIM KURALLARI

Genel

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi “Tarım Bilimleri” alanındaki orijinal araştırma makalelerini, “kısa bildiri” ve “derleme” türü makaleleri de kabul eder ve yayınlar. Makalelerde daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış veya incelenmek üzere gönderilmemiş olması ve yayın kurulu tarafından şekilsel olarak yayına uygun görülmesi şartları aranır. Dergi, ilk sayı yılın ilk altı ayı, ikinci sayı ise ikinci altı ayı içerisinde olmak üzere yılda 2 defa basılır. Çalışmaların bilimsel etik açıdan her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. Gerekli çalışmalarda Etik Kurul Raporu gönderilmesi istenir. Dergimiz, CAB Abstr, CABI Full-Text , EBSCO ve TUBİTAK ULAKBİM tarafından taranmaktadır.

1. Yayın Kurulu, makalenin konusu ile ilgili en az iki hakemin görüşünü aldıktan sonra eserin dergide yayınlanmasına veya yayınlanmamasına karar verir.
2. Dergide yayınlanan makalelerin bilimsel verilerinden, sonuçlarından ve etik kurallara uygun olup olmadığından yazarlar sorumludur.
3. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Yayın kurulunun uygun bulduğu İngilizce yazılmış makaleler de dergide yayınlanabilir.
4. Yayınlanmasına karar verilen makaleler üzerinde ekleme ve çıkarma yapılamaz.
5. Bir yazarın, aynı sayıda ilk isim olarak en fazla 2 (iki) eseri basılabilir.
6. Yayın süreci tamamlanan eserler geliş tarihi esas alınarak basılır.
7. Yayınlanan makalelere telif ücreti ödenmez, birinci isim yazara makalesinin basıldığı dergiden 1 (bir) adet gönderilir.
8. Bütün makaleler aşağıda verilen dergi yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.
9. Yayına kabul edilen her makale için “150 TL” basım ücreti talep edilir. Makalenin ‘Telif Hakkı Devri Formu” ve sizlere bildirilecek olan hesap numarasına yatırılmış basım ücreti dekontu aşağıda verilen fax numarasına gönderilmelidir.

Makale Sunuşu

1. Makale gönderimi elektronik ortamda http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/zfd adresinden yapılmalıdır.
2. Yazar(lar) makalelerinin ne türde bir yazı (Orijinal araştırma makalesi, kısa bildiri ve derleme) olduğunu belirtmelidirler.
3. Metin sayfanın tek yüzüne, çift aralıklı, kenarlarda 2,5 cm boşluk bırakılarak A4 (210x297mm) formunda, Microsoft Word programında (Winword 6.0 vb.) Times New Roman yazı karakterinde ve 12 punto düz metin olarak yazılmalıdır.
4. Makaleler genel olarak Başlık, Özet, Abstract, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Teşekkür (gerekli ise) ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır (derleme, kısa bildiri gibi bazı makaleler bunun dışında tutulabilir).
5. Yazar adresleri yazar adlarının hemen altına yazılmalı ve adres satırının altına sorumlu yazar e-mail adresi belirtilmelidir.
6. Özet: Türkçe ve İngilizce olarak 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalı, Türkçe ve İngilizce özetlerin hemen altına anahtar kelimeler alfabetik sıra ile (en fazla 6 adet) verilmelidir.
7. Makalelerde fotoğraf, grafik, çizim vb. “Şekil” olarak adlandırılmalıdır. Çizimler mümkünse bilgisayar kullanılarak yapılmalıdır. Fotoğraflar siyah-beyaz renkte, net ve parlak kağıda basılı olmalıdır. “Şekil” ve “Çizelge” içerikleri en küçük 9 punto ile hazırlanmalı, metin içerisinde ardışık numaralandırılmalı (Şekil 1. , Çizelge 1.), başlık ve açıklamalar içermelidir. Çizelge başlıkları çizelgenin üstünde, şekil başlıkları ise şekil altında 11 punto (asılı) ve ilk harfleri küçük yazılmalıdır.
8. Çizelge ve Şekil başlıklarının İngilizceleri, Türkçe başlığın hemen altına italik olarak yazılmalı ve Çizelge ile şekiller içerisinde bulunan parametrelerin İngilizce karşılıkları da aşağıda verilen örneklerde olduğu gibi yazılmalıdır.


Şekil 1. Soya tane verimi ile yağ ve protein içerikleri arasındaki ilişkiler.
Figure 1. Relationship among soybean seed yield, oil and protein content


Çizelge 1. Türkiye’de ve Uşak ilinde nohut üretimi
Table 1. Chickpea production in Turkey and in Usak province


Yıl Ekilen Alan (dekar) Üretim (ton)
Year Cultivated area (da) Production (tonne)


9. Makalelerde kullanılan birim sitemleri SI birim sitemlerine uyumlu olmalıdır.
10. Makaleler, basılı halde 10 sayfayı aşmamalıdır.
11. Bir kurumca desteklenmiş eserler ile Yüksek Lisans veya Doktora tezleri Makalenin Türkçe başlığı üzerine “*” işareti konularak, ilk sayfanın altına 10 puntoluk dip not halinde bildirilmelidir.
12. Kaynaklar; metin içerisinde kaynak bildirimleri ‘soyadı-yıl’ sistemine uygun yapılmalıdır. Örn; (Kavak, 2004; Başayiğit, 2006), (Kavak ve Eser 2005), (Akgün ve ark., 2001). Yabancı yazarlar için ayırımda “and”, ikiden fazla yazar için “et al.” kısaltmaları kullanılmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, makalenin en sonunda, ‘kaynaklar’ başlığı altında aşağıdaki örneklere uygun şekilde alfabetik sıra ile verilmelidir.

Yararlanılan kaynak dergiden alınmış ise;
Yağmur, B., Kavak, S., Uğur, A., Bozokalfa, M.K. ve Eşiyok, D. 2003. Potasyum Uygulamalarının Savoy Lahanasında (Brassica oleracea L. var. sabauda) Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2003, 40 (2): 113-120.
Kitaptan alınmış ise;
Copeland, L.O. and McDonald, M.B. 1995. Seed Science and Technology, (3rd edition), Chapmann and Hall, New York.
Kitabın bir bölümünden alınmış ise;
Dornbos, D.L. 1995. Production Environment and Seed Quality In: Seed Quality Basic Mechanism and Agricultural Implications. (Ed. Basra, A.S.), Food Products Press, London, pp. 119-145.
Bildiri ise;
Kavak, S. ve Eser, B. 2005. Tohumların Film Kaplanmasında Kullanılan Bazı Polimerlerin Çimlenme ve Çıkış Üzerine Olan Olumsuz Etkisinin Ortadan Kaldırılması Üzerine Araştırmalar. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, 9-11 Kasım, 2005, Adana, 76-81.
Tez ise;
Kavak, S. 2006. Farklı Polimer Kaplama Materyal ve Uygulamalarının Soğan Tohumlarında Depo Ömrü ve Yaşlanma Üzerine Etkileri. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 202 sayfa, Bornova-İzmir.
Yazarı bilinmeyen kaynaklar;
Metin içerisinde ve kaynaklar listesinde Türkçe ise “Anonim”, yabancı bir dilde ise “Anonymous” olarak verilmelidir.
İnternet ortamından alınmışsa (mecburi durumlarda tercih edilmeli);
Anonymous, 2004. http://www.sdu.edu.tr/ziraat/.......... (erişim tarihi: 14. 10. 2005) şeklinde verilmelidir.
Aynı yazar(ların) aynı yıl içindeki yayınlarında (Eser, 2008a, Eser, 2008b) yayın yılı sonuna harf verilmelidir.

 

Başvuru için Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır. (Yazara Öneriler bölümünde bir açıklama sunulmuştur)
  2. Yazı dosyası Microsoft Word veya WordPerfect doküman dosya biçimindedir.
  3. Eğer olanak var ise, kaynakların açık erişimi olan internet adreslerine bağlantı verilmelidir. Tüm web bağlantıları, tıklamaya hazır biçimdedir ve adresin başında http:// mutlaka bulunmaktadır. (Örnek: http://pkp.sfu.ca)
  4. Metin Yazar Rehberleri bölümünde belirtildiği gibi hazırlanmalıdır. Şekil, resim ve tabloların metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiş olmasına dikkat edilmeli, ek olarak verilecekler ise metin sonunda yer almalıdır. Baskı için, resimlerin kalitelili olmasına dikkat edilmelidir. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda ek dosya olarak tek tek gönderebilirsiniz.
  5. Makalenin hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gerekenler, Site Hakkında bölümündeki Yazarlar İçin Rehber, sayfasında görülebilir.
  6. Yazarlardan bağımsız değerlendirme yapılabilmesi için yapmanız gerekenleri görmek için burayı tıklatınız) Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
  7. Basım aşamasına gelmiş yayınlar, aşağıda yer alan "Telif Hakkı Formu" yayın komisyonuna ulaşmadan yayınlanmazlar.
 

Telif Hakkı Konusunda

Dergimize başvuran yazarlar aşağıdaki metni içeren bir formu fakslamakla yükümlüdürler.

TELİF HAKKI DEVRİ FORMU

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Yayın Komisyonu Başkalığı’na

Eser adı: “……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Yazar(ların) adı (Eserdeki isim sırasına göre): ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Sorumlu yazarın adı soyadı, adres ve iletişim bilgileri:

* T.C. Kimlik No : ……………………………………………………….
Telefon : ……………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………….
Mobil Telefon : ……………………………………………………….


Biz aşağıda imzaları bulunan yazarlar, sunduğumuz makalenin orijinal olduğunu; başka hiçbir dergiye yayınlanmak üzere verilmediğini; daha önce yayınlanmadığını; eğer, tümüyle ya da bir bölümü yayınlandı ise yukarıda adı geçen dergide yayınlanabilmesi için gerekli her türlü iznin alındığını ve orijinal telif hakkı formu ile birlikte “Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Komisyonuna” gönderildiğini garanti ederiz.T.C. Kimlik No: .……………………. T.C. Kimlik No: .………………….
Adı ve Soyadı: ………………………. Adı ve Soyadı: …………………….
İmza: ………………………………………. İmza: …………………………………….
Tarih: ………………………………………. Tarih: …………………………………….


* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları T.C. kimlik no, yabancı uyruklular ise pasaport numarasını vermelidir.

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009