SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2006)

Afyon İli Besi Sığırcılığı İşletmelerinde Kesif Yem Oranının

Hayati KÖKNAROĞLU, Hasan YILMAZ, Vecdi DEMİRCAN

Özet


Bu araştırmada, Afyon ili besi sığırcılığı işletmelerinde kesif yem oranının, besi performansı, maliyet ve karlılığa etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın esas materyalini, tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen 100 işletmeden anket yöntemi ile toplanan birincil veriler oluşturmuştur. İşletmeler, kesif yem oranına göre üç gruba ayrılarak incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kesif yem oranı arttıkça günlük canlı ağırlık artışının arttığı, yem tüketiminin azaldığı ve yemden yararlanmanın iyileştiği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kesif yem oranının artışına paralel olarak hayvan başına üretim masraflarının azaldığı, 1 kg canlı ağırlık ve karkas maliyetlerinin ise arttığı belirlenmiştir. Kesif yem oranı arttıkça hayvan başına brüt ve net karın azaldığı tespit edilmiştir. Nitekim kesif yem oranı düşük, orta ve yüksek olan gruplarda hayvan başına brüt kar sırasıyla 422.69, 303.34 ve 286.54 YTL, net kar ise 125.86, 4.79 ve 6.90 YTL olarak hesaplanmıştır. Kesif yem oranı düşük, orta ve yüksek olan gruplarda elde edilen net karın bir işletmenin geçimini sağlayacak düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. Araştırma bölgesinde tüm gruplarda 1 kg karkas maliyeti ile 1 kg karkas satış fiyatının birbirine yakın olduğu ve bundan dolayı da kar marjının düşük olduğu saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Besi sığırcılığı, kesif yem oranı, performans, maliyet, karlılık

Tam Metin: PDF